LYRIC

Here you will find the lyrics of the popular song – “Shri Hanumaan Chalisa” from the Movie / Album – “”. The Music Director is “”. The song / soundtrack has been composed by the famous lyricist “” and was released on “” in the beautiful voice of “”. The music video of the song features some amazing and talented actor / actress “”. It was released under the music label of “Bhakthi”.

Shri Hanumaan Chalisa Lyrics In Kannada

Lyrics in Kannada

ದೋಹಾ
ಶ್ರೀ ಗುರು ಚರಣ ಸರೋಜ ರಜ ನಿಜಮನ ಮುಕುರ ಸುಧಾರಿ |
ವರಣೌ ರಘುವರ ವಿಮಲಯಶ ಜೋ ದಾಯಕ ಫಲಚಾರಿ ||
ಬುದ್ಧಿಹೀನ ತನುಜಾನಿಕೈ ಸುಮಿರೌ ಪವನ ಕುಮಾರ |
ಬಲ ಬುದ್ಧಿ ವಿದ್ಯಾ ದೇಹು ಮೋಹಿ ಹರಹು ಕಲೇಶ ವಿಕಾರ್ ||

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

ಚೌಪಾಈ
ಜಯ ಹನುಮಾನ ಙ್ಞಾನ ಗುಣ ಸಾಗರ |
ಜಯ ಕಪೀಶ ತಿಹು ಲೋಕ ಉಜಾಗರ || 1 ||

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

ರಾಮದೂತ ಅತುಲಿತ ಬಲಧಾಮಾ |
ಅಂಜನಿ ಪುತ್ರ ಪವನಸುತ ನಾಮಾ || 2 ||

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

ಮಹಾವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಬಜರಂಗೀ |
ಕುಮತಿ ನಿವಾರ ಸುಮತಿ ಕೇ ಸಂಗೀ ||3 ||

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

ಕಂಚನ ವರಣ ವಿರಾಜ ಸುವೇಶಾ |
ಕಾನನ ಕುಂಡಲ ಕುಂಚಿತ ಕೇಶಾ || 4 ||

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

ಹಾಥವಜ್ರ ಔ ಧ್ವಜಾ ವಿರಾಜೈ |
ಕಾಂಥೇ ಮೂಂಜ ಜನೇವೂ ಸಾಜೈ || 5||

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

ಶಂಕರ ಸುವನ ಕೇಸರೀ ನಂದನ |
ತೇಜ ಪ್ರತಾಪ ಮಹಾಜಗ ವಂದನ || 6 ||

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

ವಿದ್ಯಾವಾನ ಗುಣೀ ಅತಿ ಚಾತುರ |
ರಾಮ ಕಾಜ ಕರಿವೇ ಕೋ ಆತುರ || 7 ||

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

ಪ್ರಭು ಚರಿತ್ರ ಸುನಿವೇ ಕೋ ರಸಿಯಾ |
ರಾಮಲಖನ ಸೀತಾ ಮನ ಬಸಿಯಾ || 8||

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪಧರಿ ಸಿಯಹಿ ದಿಖಾವಾ |
ವಿಕಟ ರೂಪಧರಿ ಲಂಕ ಜರಾವಾ || 9 ||

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

ಭೀಮ ರೂಪಧರಿ ಅಸುರ ಸಂಹಾರೇ |
ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೇ ಕಾಜ ಸಂವಾರೇ || 10 ||

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

ಲಾಯ ಸಂಜೀವನ ಲಖನ ಜಿಯಾಯೇ |
ಶ್ರೀ ರಘುವೀರ ಹರಷಿ ಉರಲಾಯೇ || 11 ||

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

ರಘುಪತಿ ಕೀನ್ಹೀ ಬಹುತ ಬಡಾಯೀ |
ತುಮ ಮಮ ಪ್ರಿಯ ಭರತಹಿ ಸಮ ಭಾಯೀ || 12 ||

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

ಸಹಸ ವದನ ತುಮ್ಹರೋ ಯಶಗಾವೈ |
ಅಸ ಕಹಿ ಶ್ರೀಪತಿ ಕಂಠ ಲಗಾವೈ || 13 ||

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

ಸನಕಾದಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಮುನೀಶಾ |
ನಾರದ ಶಾರದ ಸಹಿತ ಅಹೀಶಾ || 14 ||

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

ಯಮ ಕುಬೇರ ದಿಗಪಾಲ ಜಹಾಂ ತೇ |
ಕವಿ ಕೋವಿದ ಕಹಿ ಸಕೇ ಕಹಾಂ ತೇ || 15 ||

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

ತುಮ ಉಪಕಾರ ಸುಗ್ರೀವಹಿ ಕೀನ್ಹಾ |
ರಾಮ ಮಿಲಾಯ ರಾಜಪದ ದೀನ್ಹಾ || 16 ||

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

ತುಮ್ಹರೋ ಮಂತ್ರ ವಿಭೀಷಣ ಮಾನಾ |
ಲಂಕೇಶ್ವರ ಭಯೇ ಸಬ ಜಗ ಜಾನಾ || 17 ||

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

ಯುಗ ಸಹಸ್ರ ಯೋಜನ ಪರ ಭಾನೂ |
ಲೀಲ್ಯೋ ತಾಹಿ ಮಧುರ ಫಲ ಜಾನೂ || 18 ||

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

ಪ್ರಭು ಮುದ್ರಿಕಾ ಮೇಲಿ ಮುಖ ಮಾಹೀ |
ಜಲಧಿ ಲಾಂಘಿ ಗಯೇ ಅಚರಜ ನಾಹೀ || 19 ||

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

ದುರ್ಗಮ ಕಾಜ ಜಗತ ಕೇ ಜೇತೇ |
ಸುಗಮ ಅನುಗ್ರಹ ತುಮ್ಹರೇ ತೇತೇ || 20 ||

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

ರಾಮ ದುಆರೇ ತುಮ ರಖವಾರೇ |
ಹೋತ ನ ಆಙ್ಞಾ ಬಿನು ಪೈಸಾರೇ || 21 ||

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

ಸಬ ಸುಖ ಲಹೈ ತುಮ್ಹಾರೀ ಶರಣಾ |
ತುಮ ರಕ್ಷಕ ಕಾಹೂ ಕೋ ಡರ ನಾ || 22 ||

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

ಆಪನ ತೇಜ ತುಮ್ಹಾರೋ ಆಪೈ |
ತೀನೋಂ ಲೋಕ ಹಾಂಕ ತೇ ಕಾಂಪೈ || 23 ||

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

ಭೂತ ಪಿಶಾಚ ನಿಕಟ ನಹಿ ಆವೈ |
ಮಹವೀರ ಜಬ ನಾಮ ಸುನಾವೈ || 24 ||

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

ನಾಸೈ ರೋಗ ಹರೈ ಸಬ ಪೀರಾ |
ಜಪತ ನಿರಂತರ ಹನುಮತ ವೀರಾ || 25 ||

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

ಸಂಕಟ ಸೇಂ ಹನುಮಾನ ಛುಡಾವೈ |
ಮನ ಕ್ರಮ ವಚನ ಧ್ಯಾನ ಜೋ ಲಾವೈ || 26 ||

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

ಸಬ ಪರ ರಾಮ ತಪಸ್ವೀ ರಾಜಾ |
ತಿನಕೇ ಕಾಜ ಸಕಲ ತುಮ ಸಾಜಾ || 27 ||

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

ಔರ ಮನೋರಧ ಜೋ ಕೋಯಿ ಲಾವೈ |
ತಾಸು ಅಮಿತ ಜೀವನ ಫಲ ಪಾವೈ || 28 ||

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

ಚಾರೋ ಯುಗ ಪರಿತಾಪ ತುಮ್ಹಾರಾ |
ಹೈ ಪರಸಿದ್ಧ ಜಗತ ಉಜಿಯಾರಾ || 29 ||

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

ಸಾಧು ಸಂತ ಕೇ ತುಮ ರಖವಾರೇ |
ಅಸುರ ನಿಕಂದನ ರಾಮ ದುಲಾರೇ || 30 ||

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

ಅಷ್ಠಸಿದ್ಧಿ ನವ ನಿಧಿ ಕೇ ದಾತಾ |
ಅಸ ವರ ದೀನ್ಹ ಜಾನಕೀ ಮಾತಾ || 31 ||

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

ರಾಮ ರಸಾಯನ ತುಮ್ಹಾರೇ ಪಾಸಾ |
ಸಾದ ರಹೋ ರಘುಪತಿ ಕೇ ದಾಸಾ || 32 ||

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

ತುಮ್ಹರೇ ಭಜನ ರಾಮಕೋ ಪಾವೈ |
ಜನ್ಮ ಜನ್ಮ ಕೇ ದುಖ ಬಿಸರಾವೈ || 33 ||

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

ಅಂತ ಕಾಲ ರಘುವರ ಪುರಜಾಯೀ |
ಜಹಾಂ ಜನ್ಮ ಹರಿಭಕ್ತ ಕಹಾಯೀ || 34 ||

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

ಔರ ದೇವತಾ ಚಿತ್ತ ನ ಧರಯೀ |
ಹನುಮತ ಸೇಯಿ ಸರ್ವ ಸುಖ ಕರಯೀ || 35 ||

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

ಸಂಕಟ ಕಟೈ ಮಿಟೈ ಸಬ ಪೀರಾ |
ಜೋ ಸುಮಿರೈ ಹನುಮತ ಬಲ ವೀರಾ || 36 ||

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

ಜೈ ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ ಗೋಸಾಯೀ |
ಕೃಪಾ ಕರೋ ಗುರುದೇವ ಕೀ ನಾಯೀ || 37 ||

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

ಜೋ ಶತ ವಾರ ಪಾಠ ಕರ ಕೋಯೀ |
ಛೂಟಹಿ ಬಂದಿ ಮಹಾ ಸುಖ ಹೋಯೀ || 38 ||

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

ಜೋ ಯಹ ಪಡೈ ಹನುಮಾನ ಚಾಲೀಸಾ |
ಹೋಯ ಸಿದ್ಧಿ ಸಾಖೀ ಗೌರೀಶಾ || 39 ||

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

ತುಲಸೀದಾಸ ಸದಾ ಹರಿ ಚೇರಾ |
ಕೀಜೈ ನಾಥ ಹೃದಯ ಮಹ ಡೇರಾ || 40 ||

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

ದೋಹಾ
ಪವನ ತನಯ ಸಂಕಟ ಹರಣ – ಮಂಗಳ ಮೂರತಿ ರೂಪ್ |
ರಾಮ ಲಖನ ಸೀತಾ ಸಹಿತ – ಹೃದಯ ಬಸಹು ಸುರಭೂಪ್ ||
ಸಿಯಾವರ ರಾಮಚಂದ್ರಕೀ ಜಯ | ಪವನಸುತ ಹನುಮಾನಕೀ ಜಯ | ಬೋಲೋ ಭಾಯೀ ಸಬ ಸಂತನಕೀ ಜಯ |

Translated Version

Lyrics in Hindi


जय हनुमान ज्ञान गुन सागर |
जय कपीस तिहुं लोक उजागर ||


🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵


रामदूत अतुलित बल धामा |
अंजनि-पुत्र पवनसुत नामा ||


🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵


महाबीर बिक्रम बजरंगी |
कुमति निवार सुमति के संगी ||


🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵


कंचन बरन बिराज सुबेसा |
कानन कुंडल कुंचित केसा ||


🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵


हाथ बज्र अरु ध्वजा बिराजै |
कांधे मूंज जनेऊ साजै ||


🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵


संकर सुवन केसरी नंदन |
तेज प्रताप महा जग बन्दन ||


🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵


विद्यावान गुनी अति चातुर |
राम काज करिबे को आतुर ||


🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵


प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया |
राम लखन सीता मन बसिया ||


🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵


सूक्ष्म रूप धरि सियहिं दिखावा |
बिकट रूप धरि लंक जरावा ||


🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵


भीम रूप धरि असुर संहारे |
रामचंद्र के काज संवारे ||


🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵


लाय सजीवन लखन जियाये |
श्रीरघुबीर हरषि उर लाये ||


🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵


रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई |
तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई ||


🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵


सहस बदन तुम्हरो जस गावैं |
अस कहि श्रीपति कंठ लगावैं ||


🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵


सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा |
नारद सारद सहित अहीसा ||


🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵


जम कुबेर दिगपाल जहां ते |
कबि कोबिद कहि सके कहां ते ||


🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵


तुम उपकार सुग्रीवहिं कीन्हा |
राम मिलाय राज पद दीन्हा ||


🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵


तुम्हरो मंत्र बिभीषन माना |
लंकेस्वर भए सब जग जाना ||


🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵


जुग सहस्र जोजन पर भानू |
लील्यो ताहि मधुर फल जानू ||


🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵


प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहीं। |
जलधि लांघि गये अचरज नाहीं ||


🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵


दुर्गम काज जगत के जेते |
सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते ||


🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵


राम दुआरे तुम रखवारे |
होत न आज्ञा बिनु पैसारे ||


🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵


सब सुख लहै तुम्हारी सर ना |
तुम रक्षक काहू को डरना ||


🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵


आपन तेज सम्हारो आपै |
तीनों लोक हांक तें कांपै ||


🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵


भूत पिसाच निकट नहिं आवै |
महाबीर जब नाम सुनावै ||


🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵


नासै रोग हरै सब पीरा |
जपत निरंतर हनुमत बीरा ||


🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵


संकट तें हनुमान छुड़ावै |
मन क्रम बचन ध्यान जो लावै ||


🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵


सब पर राम तपस्वी राजा |
तिन के काज सकल तुम साजा ||


🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵


और मनोरथ जो कोई लावै |
सोइ अमित जीवन फल पावै ||


🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵


चारों जुग परताप तुम्हारा |
है परसिद्ध जगत उजियारा ||


🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵


साधु-संत के तुम रखवारे |
असुर निकंदन राम दुलारे ||


🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵


अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता |
अस बर दीन जानकी माता ||


🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵


राम रसायन तुम्हरे पासा |
सदा रहो रघुपति के दासा ||


🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵


तुम्हरे भजन राम को पावै |
जनम-जनम के दुख बिसरावै ||


🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵


अन्तकाल रघुबर पुर जाई |
जहां जन्म हरि-भक्त कहाई ||


🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵


और देवता चित्त न धरई |
हनुमत सेइ सर्ब सुख करई ||


🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵


संकट कटै मिटै सब पीरा |
जो सुमिरै हनुमत बलबीरा ||


🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵


जै जै जै हनुमान गोसाईं |
कृपा करहु गुरुदेव की नाईं ||


🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵


जो सत बार पाठ कर कोई |
छूटहि बंदि महा सुख होई ||


🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵


जो यह पढ़ै हनुमान चालीसा |
होय सिद्धि साखी गौरीसा ||


🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵


तुलसीदास सदा हरि चेरा |
कीजै नाथ हृदय मंह डेरा ||


🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵


हनुमान चालीसा दोहा :-

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵


पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप |
राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप ||


==========================================================


Song Credits & Copyright Details:


गाना / Title : Shri Hanumaan Chalisa
लेबल / Label : Bhakthi


Added by

admin

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

VIDEO