LYRIC

Here you will find the lyrics of the popular song – “Shree Hanumaan Chalisa” from the Movie / Album – “”. The Music Director is “”. The song / soundtrack has been composed by the famous lyricist “Mr.P.Senthilkumar” and was released on “20 March 2017” in the beautiful voice of “Ms Gayathri Girish”. The music video of the song features some amazing and talented actor / actress “Animated”. It was released under the music label of “”.

Shree Hanumaan Chalisa Lyrics In Tamil

Lyrics in Tamil

தோஹா
ஶ்ரீ குரு சரண ஸரோஜ ரஜ னிஜமன முகுர ஸுதாரி |
வரணௌ ரகுவர விமலயஶ ஜோ தாயக பலசாரி ||
புத்திஹீன தனுஜானிகை ஸுமிரௌ பவன குமார |
பல புத்தி வித்யா தேஹு மோஹி ஹரஹு கலேஶ விகார் ||

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

சௌபாஈ
ஜய ஹனுமான ஜ்ஞான குண ஸாகர |
ஜய கபீஶ திஹு லோக உஜாகர || 1 ||

ராமதூத அதுலித பலதாமா |
அம்ஜனி புத்ர பவனஸுத னாமா || 2 ||

மஹாவீர விக்ரம பஜரங்கீ |
குமதி னிவார ஸுமதி கே ஸங்கீ ||3 ||

கம்சன வரண விராஜ ஸுவேஶா |
கானன கும்டல கும்சித கேஶா || 4 ||

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

ஹாதவஜ்ர ஔ த்வஜா விராஜை |
காம்தே மூம்ஜ ஜனேவூ ஸாஜை || 5||

ஶம்கர ஸுவன கேஸரீ னன்தன |
தேஜ ப்ரதாப மஹாஜக வன்தன || 6 ||

வித்யாவான குணீ அதி சாதுர |
ராம காஜ கரிவே கோ ஆதுர || 7 ||

ப்ரபு சரித்ர ஸுனிவே கோ ரஸியா |
ராமலகன ஸீதா மன பஸியா || 8||

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

ஸூக்ஷ்ம ரூபதரி ஸியஹி திகாவா |
விகட ரூபதரி லம்க ஜராவா || 9 ||

பீம ரூபதரி அஸுர ஸம்ஹாரே |
ராமசம்த்ர கே காஜ ஸம்வாரே || 10 ||

லாய ஸம்ஜீவன லகன ஜியாயே |
ஶ்ரீ ரகுவீர ஹரஷி உரலாயே || 11 ||

ரகுபதி கீன்ஹீ பஹுத படாயீ |
தும மம ப்ரிய பரதஹி ஸம பாயீ || 12 ||

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

ஸஹஸ வதன தும்ஹரோ யஶகாவை |
அஸ கஹி ஶ்ரீபதி கண்ட லகாவை || 13 ||

ஸனகாதிக ப்ரஹ்மாதி முனீஶா |
னாரத ஶாரத ஸஹித அஹீஶா || 14 ||

யம குபேர திகபால ஜஹாம் தே |
கவி கோவித கஹி ஸகே கஹாம் தே || 15 ||

தும உபகார ஸுக்ரீவஹி கீன்ஹா |
ராம மிலாய ராஜபத தீன்ஹா || 16 ||

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

தும்ஹரோ மன்த்ர விபீஷண மானா |
லம்கேஶ்வர பயே ஸப ஜக ஜானா || 17 ||

யுக ஸஹஸ்ர யோஜன பர பானூ |
லீல்யோ தாஹி மதுர பல ஜானூ || 18 ||

ப்ரபு முத்ரிகா மேலி முக மாஹீ |
ஜலதி லாம்கி கயே அசரஜ னாஹீ || 19 ||

துர்கம காஜ ஜகத கே ஜேதே |
ஸுகம அனுக்ரஹ தும்ஹரே தேதே || 20 ||

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

ராம துஆரே தும ரகவாரே |
ஹோத ன ஆஜ்ஞா பினு பைஸாரே || 21 ||

ஸப ஸுக லஹை தும்ஹாரீ ஶரணா |
தும ரக்ஷக காஹூ கோ டர னா || 22 ||

ஆபன தேஜ தும்ஹாரோ ஆபை |
தீனோம் லோக ஹாம்க தே காம்பை || 23 ||

பூத பிஶாச னிகட னஹி ஆவை |
மஹவீர ஜப னாம ஸுனாவை || 24 ||

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

னாஸை ரோக ஹரை ஸப பீரா |
ஜபத னிரம்தர ஹனுமத வீரா || 25 ||

ஸம்கட ஸேம் ஹனுமான சுடாவை |
மன க்ரம வசன த்யான ஜோ லாவை || 26 ||

ஸப பர ராம தபஸ்வீ ராஜா |
தினகே காஜ ஸகல தும ஸாஜா || 27 ||

ஔர மனோரத ஜோ கோயி லாவை |
தாஸு அமித ஜீவன பல பாவை || 28 ||

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

சாரோ யுக பரிதாப தும்ஹாரா |
ஹை பரஸித்த ஜகத உஜியாரா || 29 ||

ஸாது ஸன்த கே தும ரகவாரே |
அஸுர னிகன்தன ராம துலாரே || 30 ||

அஷ்டஸித்தி னவ னிதி கே தாதா |
அஸ வர தீன்ஹ ஜானகீ மாதா || 31 ||

ராம ரஸாயன தும்ஹாரே பாஸா |
ஸாத ரஹோ ரகுபதி கே தாஸா || 32 ||

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

தும்ஹரே பஜன ராமகோ பாவை |
ஜன்ம ஜன்ம கே துக பிஸராவை || 33 ||

அம்த கால ரகுவர புரஜாயீ |
ஜஹாம் ஜன்ம ஹரிபக்த கஹாயீ || 34 ||

ஔர தேவதா சித்த ன தரயீ |
ஹனுமத ஸேயி ஸர்வ ஸுக கரயீ || 35 ||

ஸம்கட கடை மிடை ஸப பீரா |
ஜோ ஸுமிரை ஹனுமத பல வீரா || 36 ||

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

ஜை ஜை ஜை ஹனுமான கோஸாயீ |
க்றுபா கரோ குருதேவ கீ னாயீ || 37 ||

ஜோ ஶத வார பாட கர கோயீ |
சூடஹி பன்தி மஹா ஸுக ஹோயீ || 38 ||

ஜோ யஹ படை ஹனுமான சாலீஸா |
ஹோய ஸித்தி ஸாகீ கௌரீஶா || 39 ||

துலஸீதாஸ ஸதா ஹரி சேரா |
கீஜை னாத ஹ்றுதய மஹ டேரா || 40 ||

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

தோஹா
பவன தனய ஸங்கட ஹரண – மங்கள மூரதி ரூப் |
ராம லகன ஸீதா ஸஹித – ஹ்றுதய பஸஹு ஸுரபூப் ||
ஸியாவர ராமசன்த்ரகீ ஜய | பவனஸுத ஹனுமானகீ ஜய | போலோ பாயீ ஸப ஸன்தனகீ ஜய |

Translated Version

Lyrics in Hindi


जय हनुमान ज्ञान गुन सागर |
जय कपीस तिहुं लोक उजागर ||


🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵


रामदूत अतुलित बल धामा |
अंजनि-पुत्र पवनसुत नामा ||


🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵


महाबीर बिक्रम बजरंगी |
कुमति निवार सुमति के संगी ||


🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵


कंचन बरन बिराज सुबेसा |
कानन कुंडल कुंचित केसा ||


🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵


हाथ बज्र अरु ध्वजा बिराजै |
कांधे मूंज जनेऊ साजै ||


🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵


संकर सुवन केसरी नंदन |
तेज प्रताप महा जग बन्दन ||


🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵


विद्यावान गुनी अति चातुर |
राम काज करिबे को आतुर ||


🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵


प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया |
राम लखन सीता मन बसिया ||


🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵


सूक्ष्म रूप धरि सियहिं दिखावा |
बिकट रूप धरि लंक जरावा ||


🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵


भीम रूप धरि असुर संहारे |
रामचंद्र के काज संवारे ||


🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵


लाय सजीवन लखन जियाये |
श्रीरघुबीर हरषि उर लाये ||


🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵


रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई |
तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई ||


🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵


सहस बदन तुम्हरो जस गावैं |
अस कहि श्रीपति कंठ लगावैं ||


🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵


सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा |
नारद सारद सहित अहीसा ||


🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵


जम कुबेर दिगपाल जहां ते |
कबि कोबिद कहि सके कहां ते ||


🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵


तुम उपकार सुग्रीवहिं कीन्हा |
राम मिलाय राज पद दीन्हा ||


🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵


तुम्हरो मंत्र बिभीषन माना |
लंकेस्वर भए सब जग जाना ||


🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵


जुग सहस्र जोजन पर भानू |
लील्यो ताहि मधुर फल जानू ||


🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵


प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहीं। |
जलधि लांघि गये अचरज नाहीं ||


🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵


दुर्गम काज जगत के जेते |
सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते ||


🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵


राम दुआरे तुम रखवारे |
होत न आज्ञा बिनु पैसारे ||


🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵


सब सुख लहै तुम्हारी सर ना |
तुम रक्षक काहू को डरना ||


🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵


आपन तेज सम्हारो आपै |
तीनों लोक हांक तें कांपै ||


🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵


भूत पिसाच निकट नहिं आवै |
महाबीर जब नाम सुनावै ||


🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵


नासै रोग हरै सब पीरा |
जपत निरंतर हनुमत बीरा ||


🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵


संकट तें हनुमान छुड़ावै |
मन क्रम बचन ध्यान जो लावै ||


🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵


सब पर राम तपस्वी राजा |
तिन के काज सकल तुम साजा ||


🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵


और मनोरथ जो कोई लावै |
सोइ अमित जीवन फल पावै ||


🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵


चारों जुग परताप तुम्हारा |
है परसिद्ध जगत उजियारा ||


🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵


साधु-संत के तुम रखवारे |
असुर निकंदन राम दुलारे ||


🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵


अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता |
अस बर दीन जानकी माता ||


🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵


राम रसायन तुम्हरे पासा |
सदा रहो रघुपति के दासा ||


🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵


तुम्हरे भजन राम को पावै |
जनम-जनम के दुख बिसरावै ||


🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵


अन्तकाल रघुबर पुर जाई |
जहां जन्म हरि-भक्त कहाई ||


🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵


और देवता चित्त न धरई |
हनुमत सेइ सर्ब सुख करई ||


🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵


संकट कटै मिटै सब पीरा |
जो सुमिरै हनुमत बलबीरा ||


🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵


जै जै जै हनुमान गोसाईं |
कृपा करहु गुरुदेव की नाईं ||


🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵


जो सत बार पाठ कर कोई |
छूटहि बंदि महा सुख होई ||


🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵


जो यह पढ़ै हनुमान चालीसा |
होय सिद्धि साखी गौरीसा ||


🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵


तुलसीदास सदा हरि चेरा |
कीजै नाथ हृदय मंह डेरा ||


🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵


हनुमान चालीसा दोहा :-


🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵


पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप |
राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप ||


====================================================


Song Credits & Copyright Details:


गाना / Title : Shree Hanumaan Chalisa
संगीतकार / Music Director :
गीतकार / Lyricist : Mr.P.Senthilkumar
गायक / Singer(s) : Ms Gayathri Girish
जारी तिथि / Released Date : 20 March 2017
कलाकार / Cast : Animated


Added by

admin

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

VIDEO